Skip to content

Privacyverklaring

Het wijkplatform vindt het belangrijk zorgvuldig te zijn bij het gebruik van persoonsgegevens en zich daarbij te houden aan algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verordening staan regels voor de omgang met persoonsgegevens. In deze verklaring geeft het wijkplatform aan welke persoonsgegevens de wijkraad gebruikt, met welk doel, en hoe hij dat doet.

Het doel van wijkplatform is het college en gemeente te adviseren vanuit het perspectief van de wijk. Het Wijkplatform adviseert transparant. Daarom zijn de adviezen van het wijkplatform openbaar en geeft het wijkplatform hun adviezen, waar nodig, aan voor welke belangen zij aandacht vragen, en welke belangenafwegingen zij maken. Het wijkplatform is  aanspreekbaar voor bewoners, ondernemers en initiatiefnemers uit de wijk.

Voor dit doel gebruiken wijkraden persoonsgegevens.

  1. Conform het convenant met de gemeente legt het wijkplatform verantwoording af over hun wijkgericht werken aan zo veel mogelijk bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de wijk en is het wijkplatform de oren en de ogen van de wijk door middel van hun individuele en collectieve netwerk in de wijk en het uitvoeren van wijkraadplegingen.
  2. Namen van wijkplatformleden staan op de website, in openbare verslagen en als ondertekening onder wijkraadadviezen.
  3. Namen van toehoorders en deelnemers in vergaderingen of bijeenkomsten van het wijkplatform worden in verslagen opgenomen als zij daarvoor toestemming gaven.
  4. Persoonsgegevens van mensen uit het netwerk van het wijkplatform worden gebruikt om in contact te komen met personen die belangen, wensen of kennis hebben over een onderwerp waarover het wijkplatform adviseerde of mogelijk nog zal adviseren. Daarmee willen het wijkplatform bereiken dat zij bij hun advisering belangen en behoeften uit de wijk zoveel mogelijk en zo goed mogelijk mee kunnen wegen.
  5. Wie denkt dat hij of zij opgenomen zou kunnen zijn in het netwerk van het wijkplatform kan het wijkplatform vragen of dat het geval is, en zo ja, welke persoonsgegevens dan vastgelegd zijn. Als dat het geval is heeft betrokkene het recht zijn of haar persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen.
  6. Bij onderzoek onder bewoners, ondernemers en initiatiefnemers in de wijk (wijkraadplegingen) wordt altijd beoordeeld op welke wijze persoonsgegevens van deelnemers beschermd moet worden. Indien nodig maken wijkplatform, gemeente en onderzoekers bindende afspraken over onder meer de wijze van verwerking, van het afschermen van toegang, en de uiteindelijke vernietiging van de persoonsgegevens.
  7. Het wijkplatform heeft een website. Bij het raadplegen van de website kunnen gegevens vastgelegd worden, bijvoorbeeld het internetadres van de computer die gebruikt werd bij het raadplegen. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is inzicht te krijgen in het gebruik van de website.
  8. Als een bezoeker zich op de website registreert voor het ontvangen van informatie van het wijkplatform, dan wordt het e-mailadres van deze bezoeker vastgelegd met de aantekening dat dit e-mailadres gebruikt wordt voor toezending van informatie van het wijkplatform.
  9. Beelden zijn gemaakt door PhotoByMe en in bezit van het Wijkplatform, deze mogen niet hergebruikt worden conform de copyright wet

Laatste aanpassing: augustus 2020