Skip to content

Het wijkplatform Doelen

Doelen

Hieronder staan de doelen van het wijkplatform nog een keer opgesomt.

Een platform zijn voor bewoners

In eerste instantie willen we zijn wat de naam ook uitdrukt; een platform voor (bewoners) initiatieven in de wijk Helmerhoek. Dit houdt onder meer in dat we de verschillende buurtinitiatieven en actieve bewoners (groepen) zichtbaar willen maken en de onderlinge contacten/communicatie in de wijk willen bevorderen. We willen zo komen tot het uitwisselen van kennis en ervaring, het elkaar enthousiasmeren en het mogelijk stimuleren van andere wijkbewoners om ook actief te worden.

Ontwikkelingen binnen de wijk

Daarnaast willen we ons actief bezighouden met ontwikkelingen die voor de wijk en haar bewoners van belang zijn. Per jaar bepalen we daarvoor onze speerpunten. Dit doen we zo veel mogelijk in overleg met de wijkbewoners.

Advies geven

Ook kan het Wijkplatform, als platform/wijkraad, door de gemeente Enschede gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over zaken die de wijk aan gaan (bestemmingsplannen, onderhoud groen en speelvoorzieningen, enz.).

Meedenken

Tenslotte kan het Wijkplatform meedenken met de gemeente en sociale partners (woningcorporaties, zorginstellingen, welzijn, enz.) over ontwikkelingen in en binnen de wijk.