Verslag bijeenkomst wijkplatform 25 september 2018

Opening

 

Voorzitter Marjan opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom

 

Verslag van 26 juni 2018

 

Rondvraag

 

De verslaglegging die op internet en facebook gepubliceerd worden. In het verslag staat namelijk niet dat er die avond besloten is dat namen ed niet meer geplaatst zullen worden. Namen zouden weggelaten moeten worden. Dit wordt meegenomen voor de volgende publicaties.

 

Rondvraag

 

Broekheurnering; ongevallen/gevaarlijke situaties was daar ook over gesproken? Er zijn geen onveilige situaties gemeld bij gemeente. Als je hier nog opmerkingen over hebt is het advies om dit wel aan te geven, dit kan bij de wijkbeheerder van de gemeente of op de site van de gemeente. Een bewoner die vanavond aanwezig is, is onderuit gegaan en de wijkbeheerder neemt dit na het overleg op, samen met de betreffende bewoner. Verder geen opmerkingen en dus het verslag van 26 juni bij deze goedgekeurd.

 

Op de zeepkist

 

Reanimatie – dit loopt nog en komt men later op terug.

 

Mededelingen

 

 

Weghalen van de hondenuitlaatplaatsen.

 

Mensen zijn bang voor meer overlast van hondenpoep en wat gebeurd er met hondenbelasting nu de uitlaatplaatsen weg worden gehaald? De hondentoiletten (snipperbakken) gaan weg, de losloopgebieden en rengebieden blijven. Er komt wel een herverdeling van de hondenvuilnisbakken voor zakjes. Die verdeling staat op dit moment nog niet vast. De vraag wordt gesteld hoe de opruimplicht wordt gehandhaafd? Gedrag van mensen is hier ook een factor, het is een onderdeel van de handhaving maar daar is al een onderbezetting.

 

Er worden hier geen extra uren opgezet door de gemeente voor extra handhaving. Zoals gezegd, er is niet voldoende capaciteit. Stadsdeelmanager zegt dat de politiek heeft besloten te bezuinigen op hondenuitlaatplaatsen, er wordt dan niet extra capaciteit op handhaving van de opruimplicht ingezet. Voorstel vanuit de aanwezige bewoners om de tonnen dan ook regelmatig te ledigen omdat ze nu soms propvol zijn en dat veroorzaakt stankoverlast.

 

Ontwikkelingen rondom de Kjoep

 

 

Stadsdeelmanager Zuid – in de 7 maanden dat de Kjoep er staat zijn er weinig tot geen meldingen van overlast gedaan. Nu staat de Kjoep gedemonteerd bij de gemeente, vandaar dit open gesprek. Hierbij een open oproep om uw mening te geven vanavond. In het verleden hebben er meerdere Kjoep’s gestaan door de wijk en allemaal zijn ze gesloopt en verwijderd. Nu is ook deze gesloopt. Er is veel jeugd in de wijk en er moet voor hen ook iets zijn. Hij staat tussen scholen in, trekt dat ook niet overlast aan op die locatie? Voor de plaatsing was er een breed draagvlak voor de locatie , er zijn meerder bijeenkomsten geweest, buurtbewoners zijn deur aan deur geweest, jongeren waren hier ook bij betrokken. Toen met goedkeuring van bijna alle betrokkenen is de Kjoep geplaatst.

 

Een bewoner geeft aan dat de Kjoep ook jongeren aantrekt. Welke groepen maken er gebruik van, is dit geïnventariseerd? Er zijn drie groepen en ja, ook uit andere wijken zijn er jongeren die er gebruik van maken maar die waren er ook voordat de Kjoep geplaatst werd. De wens voor een Kjoep kwam vanuit jongeren in de wijk en de scholen om de overlast op de schoolpleinen tegen te gaan. Al zijn de scholen ook niet heel gelukkig over de locatie. Maar vanuit de buurt was aangegeven dat er veel overlast op de schoolpleinen was en daarom zijn ze geen mee denken over de plek van de Kjoep om minder last te hebben van geluid, galmen enz. Toen is deze locatie gekozen met alle betrokkenen. De scholen hebben nu wel iets minder last van troep op de schoolpleinen maar die rotzooi is wel verplaatst naar de Kjoep. Een bewoners zegt last te hebben van commentaar van de jongeren als ze er langs loopt en dit een onveilig gevoel geeft terwijl er ook mensen zijn die aangeven geen last te hebben gehad van commentaren van de personen in de Kjoep en de jongeren ook wel aanspreekt.

 

Jeugdwerk is ook betrokken maar niet op alle groepen kun je vat krijgen. Er zijn ook regels opgesteld voor de Kjoep bij de Disselhoek destijds en daar is de Kjoep ook weggehaald na het niet houden aan die afspraken, ook door groepen van buiten de Helmerhoek. In onze wijk zijn gemiddeld meer jongeren dan in andere wijken in Enschede. De Gemeente geeft wel aan dat het belangrijk is om meldingen te doen van overlast. Waarop veel bewoners aangeven dat niet meer te doen omdat ze zich niet gehoord voelen als men melding doet. Het is een continu probleem want als de ene groep ouder worden dan staat er een nieuwe groep op.

 

Nu de Kjoep weg is voelt men zich veiliger als men er langs loopt. Er wordt ook aangegeven dat men vind dat er preventief iets gedaan moet worden maar dat is wel een politieke discussie want dit vraagt om extra inzet van bijv. een jongerenwerker, waar wordt dan extra geld op ingezet of niet enz. Veel aanwezigen geven aan de locatie gewoon niet geschikt te vinden vanwege de loop en fiets routes en bij schoolpleinen voor jongere kinderen. Dus dat die er is, is niet het probleem maar de locatie wordt door aantal bewoners aangegeven. Kan er door bewoners een alternatief aangegeven worden? De gemeente staat hier zeer zeker voor open. Maar een bewoner vraagt zich af waarom is er geen handhaving op de jongeren en hun ouders, door middel van bijv. boetes? Kan er ook geen hek om de schoolpleinen geplaatst worden die bijv. vanaf 21:00 uur op slot gaan?

 

De gemeente zet wel handhaving in via politie en/of een beveiligingsbedrijf als er meerdere meldingen binnen komen van overlast. Aan de hand van meldingen van overlast wordt hierop ingezet. Vandaar het belang van het melden. De buurt is ook altijd wel betrokken geweest bij het traject van de Kjoep. De jongerenwerker heeft ook op de vrijdagavond in het wijkcentrum een avond met jongeren gehad, nu het slechtere weer er weer aankomt wil hij dit ook weer oppakken. Niet iedereen is goed geïnformeerd aan de Ravenhorsthoek geven een aantal bewoners aan. Er is een selectie gemaakt voor het flyeren van de aangrenzende woningen rondom de Kjoep destijds.

 

Wat ook even gemeld mag worden is dat er ook jongeren zijn die zich wel goed gedragen en geen overlast veroorzaken. Het zijn niet alle jongeren ! Het wordt wel altijd verpest door een kleine groep. Men zou wel graag wat getallen willen zien, hoeveel meldingen van overlast en hoe vaak worden jongeren aangesproken door de politie. Vanaf de zomervakantie geeft de wijkagent aan dat er drie meldingen zijn binnen gekomen van overlast. In vergelijking met andere wijken is de overlast van jongeren in onze wijk minder maar dat wil niet zeggen dat de meldingen hier niet serieus worden genomen. Een bewoner geeft aan dat ze aan de telefoon al niet serieus wordt genomen door de politie……..wat tot gevolg heeft dat ze maar niet meer meldt. Maar melden op facebook is wat anders dan melden bij de politie.

 

Dus nogmaals; de gemeente verzoekt om wel melding te blijven maken van overlast om daar op te kunnen reageren/inzetten bijv. Het melden kan telefonisch maar ook online via

 

 

https://enschede.slimmelden.nl/#/ home

 

Ook heeft de gemeente een app voor het melden van allerlei zaken, van overlast, een defecte straatlantaarn, een bushokje dat kapot is, enz. Die is te vinden in de store van Apple of Google.

 

Zoek dan onder  ”slim melden gemeente Enschede”.

 

Wat gaan we nu doen?

 

Willen de bewoners meedenken aan een oplossingen? Hier is niet iedereen toe bereid want waarom moeten wijkbewoners dit doen? Anderen geven aan dat men die oplossingen wel weet maar dat dit niet mogelijk is door gemeente en politie e.d. Wat gaan we nu doen met de Kjoep? Moet die terug? Het onderliggende probleem blijft namelijk bestaan. Er wordt vanavond niet besloten of de Kjoep terug komt of niet. De gemeente is wel geïnteresseerd waarom men niet wil dat die terug zou komen? De aantrekkende factor voor jongeren, de overlast, het onveilig gevoel, de rotzooi. Maar er zijn weinig meldingen binnen gekomen en als we dat naast de afspraken leggen? Zijn er nog mensen die willen meedenken of suggesties hebben en dat kan ook naderhand via mail of telefoon aan de stadsdeelmanager zuid. We kunnen niet iedereen tevreden houden maar willen wel graag iedereen de kans geven hun mening te geven. Kunnen we nu niet afwachten om te kijken wat er nu gebeurt nu de Kjoep er niet is?

 

 

De gemeente zal intern even nadenken over terugplaatsten. De voorzitter stelt voor dit punt voor vanavond af te sluiten en het voor een volgende bijeenkomst te laten terug komen. De gemeente geeft aan de Kjoep voorlopig niet terug te plaatsten en vraagt aan bewoners toch hun mening te geven, straks na de bijeenkomst of via mail of telefoon op nummer 14 053 (netnummer niet nodig).

 

 

Rondvraag.

 

Een oproep voor de commissie wijkbudgetten. Op dit moment is er nog maar een persoon die dit doet, is er iemand die hier interesse voor heeft? Dan graag bericht aan het wijkplatform die zullen het doorsturen.

 

 

Vraag aan de wijkagent, op de parkeerplaats voor de school staan regelmatig audi’s e.d. Dat is iemand die hier woont. Wordt hier echt gedeald? De wijkagent neemt dit naderhand op met de persoon. Beekwoudehoek, hier is de enige straat in de Helmerhoek die van rechts voorrang heeft, is toch ook een uitrit. Het is zeer verwarrend en zou dit niet gelijk kunnen zijn in de hele wijk? Gemeente pakt dit op.

 

 

Er zijn diverse WhatsApp groepen met beheerders, zou je die niet een keer kunnen bereiken en uit te nodigen om de lijnen kort te houden in de wijk? Paul wil hier wel eens naar kijken.

 

 

Sluiting om 21:15 uur.

 

 

Verslag: Richard Kristens

Related Posts