Verslag bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek 29 mei 2018

 

Aanwezig; Arife Nisli (SVEN), Peter Bosman, Joske Pothof, Robbert Brink, Bert Reinink, Wendy Verstegen, Linda Ludwig, Danielle Hauptmeijer, Rinse Kamphuis, Niels te Vaarwerk, Wout Odding, , Berty Oude Egberink, Gilbert Schierboom, Andre Hardiek, Ronnie Stein Heidi Niehenker en Marjan Veldhausz.

 

Afwezig met kennisgeving; Niels Scholten

 

1. Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek

 

Marjan Veldhausz opent om precies 19:30 uur de bijeenkomst van het wijkplatform Helmerhoek en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 

2. Verslag bijeenkomst 24 april 2018

 

Hierover zijn geen op en/of aanmerkingen en zijn derhalve goedgekeurd. Echter is er een aanvulling op punt drie, dit omtrent de EHBO-cursus. Dit gaat dan niet om een officiële cursus en hierbij kan men ook geen certificaat behalen.

 

3. Op de zeepkist

 

Niels te Vaarwerk heeft een opmerking omtrent het maaibeleid m.b.t. de ring om de Helmerhoek, hierbij komt de veiligheid in het gedrang v.w.b. het oversteken. Niels heeft hiervan een aantal foto’s gemaakt die rondgaan in de vergadering. Met name kinderen worden te laat op gemerkt, waardoor de kans groot is, dat er ongelukken gebeuren. Het groen staat dus te hoog waardoor er geen overzicht is bij het oversteken. Niels heeft hierbij na gedacht en komt met de opmerking om de hoeken van de oversteekpunten schuin weg te maaien waardoor er meer overzicht gecreëerd wordt.

 

Robbert Brink vraagt waarom er voor het maaien een beperkt budget uit getrokken wordt, waarbij Andre Hardiek het antwoord geeft, dat het financiële plaatje het niet toelaat om 20 keer te maaien, Andre geeft aan dat hij liever een strakke berm ziet maar dat de gemeentebudgetten dit niet toelaten. Er is dus voor gekozen om minder te maaien, waardoor er budget over blijft m.b.t. andere zaken zoals de bijenpopulatie.

 

Wout Odding heeft de vraag m.b.t. de wet op de privacy (AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hierbij vraagt Wout hoever wij als Wijkplatform zijn met deze wet. Niels ter vaarwerk geeft aan dat op de website van Scouting Nederland een nette beknopte versie staat. Verder geeft hij aan dat het voor de Wijkplatform belangrijk is om te beschrijven hoe wij als Wijkplatform omgaan met deze gegevensbescherming. Een voorbeeld hierin is hoe we omgaan met databestanden zoals mailadressen van de wijkbewoners.

 

Daarnaast is het belangrijk dat deze gegevens op een goed beschermde computer staat. Waarbij Niels aangeeft dat wij als Wijkplatform mee liften op de Gemeentelijke artikelen, dit zou in het huishoudelijk reglement moeten worden op genomen. Dit moeten wij voor het Wijkplatform goed uitzoeken, beschrijven en omschrijven. Dit moet ook worden mee genomen in het overleg van de ACWO.

 

Robbert Brink heeft een vraag m.b.t. tot zijn probleem en vraagt het bestuur van het Wijkplatform of het gepast is om dit tijdens de vergadering te behandelen, waarna Robbert Brink en zijn vriendin Wendy Verstegen zich kort voorstellen en daarbij aan geven dat zij binnenkort de nieuwe wijkbewoners worden.

 

Marjan geeft aan dat dit een punt is voor, op de zeepkist, waarna Robbert verder gaat met de uitleg van zijn probleem. Robbert en Wendy hebben een nieuw huis gekocht aan de Beekwoudehoek fase 2. Het probleem zoals Robbert dit omschrijft ligt in het feit dat zijn erfgrens in de wadi ligt, waardoor er niet op een ordelijke manier een schutting geplaatst kan worden zonder dat de schutting om valt. Nu heeft Robbert dit bij verschillende instanties aan gegeven zoals bij de gemeente en bij Plegt-Vos. Beide instanties verwijzen naar elkaar waardoor er een patstelling dreigt te ontstaan. Hierop ontstaat er een discussie, wie nu verantwoordelijk is, waarbij Andre Hardiek aangeeft dat hij hierbij de nieuwe bewoners wil ondersteunen, maar hier verder geen rol in wil vervullen.

 

Danielle Hauptmeijer vraagt bij wie zij moet zijn, dit m.b.t. een signalering van een activiteit waarbij geen prettig gevoel is ontstaan en waar wel hulp bij geboden moet worden, dit omdat er tijdens de signalering van de activiteit de schrik er goed in zit bij verschillende vrijwilligers. Marjan geeft aan dat zij deze signaleringen bij het bestuur van Het Wijkplatform moet neer leggen, waarna dit dan verder behandeld kan worden.

 

Linda Ludwig heeft nog een opmerking omtrent het onderwerp van het fijnstof, die in de vorige vergadering is behandeld. Linda heeft in Eibergen contact gehad met de politieke partij SP. Een aantal leden van die partij in Eibergen hebben meer ervaring en kennis met bovengenoemde probleemstelling fijnstof. Wanneer wij als Wijkplatform niet verder komen met de aanpak van het probleem, dan was het mogelijk om de leden van de SP te raadplegen omtrent de fijstofproblematiek.

 

Linda geeft verder aan dat zij teleurgesteld is omwille de afwikkeling van de Jeu de Boule baan. Inmiddels zijn er 4 weken verstreken, Linda heeft Andre Hardiek al een paar berichtjes gedaan. Linda ziet graag dat de werkzaamheden rondom de Jeu de Boule baan worden afgerond. Verder geeft ze aan dat bewoners boos zijn en zich ergeren en irriteren, dit omdat de stenen losliggen en kinderen hier mee spelen en dat dit een gevaarlijke situatie op levert. Andre Hardiek geeft tijdens de vergadering aan dat de opdracht tot het afronden verstuurd is. Na afronding kunnen dan de bloembakken geplaatst worden.

 

4. Mededelingen (ingekomen stukken)

 

Gilbert Schierboom krijgt het woord m.b.t. de bijentuin. Gilbert geeft aan dat het gehele grondstuk te groot is om te onderhouden. Gilbert is leraar op de Montessorischool en met de school onderhouden ze de bloembakken, daarnaast zijn er de imkers die de bijenkassen bijhouden. Het stuk braakliggende terrein is voor nu te groot om bij te houden, waarbij Gilbert om ondersteuning vraagt vanuit de wijk.

 

Op 2 mei met de activiteit Groen verbindt is het terrein netjes gemaaid, echter het gras staat nu alweer te hoog, verder geeft Gilbert aan dat hij vorig jaar een stuk grond heeft gebruikt om aardappels te poten, dat zou hij dit jaar opnieuw willen doen. Ronnie Stein oppert het idee om op dit stuk braakliggende terrein te ontginnen als een vorm van volkstuintjes, waarbij Linda direct aan geeft dat zij wijkbewoners kent die hier wel het een en ander willen uitvoeren maar het terrein niet op kunnen omdat het terrein op slot zit. Dit zit op slot vanwege het uit laten van honden door verschillende wijkbewoners.

Tijdens het overleg wordt aan gegeven dat er een bod geplaatst moet worden, waarop wordt aan gegeven waar de sleutels op te halen zijn. Verder wordt er door Linda aan gegeven dat er misschien een kast geplaatst moet worden met gereedschap waarbij wijkbewoners dit gereedschap kunnen gebruiken om de aanstaande moestuinen te kunnen onderhouden. Linda geeft aan dat zij hiervan wel een activiteit mee op wil starten, waarbij Linda aangeeft dat zij samen met Arife Nisli gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

 

Per slot van rekening is het project Groen Verbindt hiermee ook blij waardoor het project juist meer gestalte krijgt, dit met betrekking tot het verbinden van de wijkbewoners, waarbij de Montessorischool dit kan oppakken en daarmee mogelijk met groepjes kinderen kan ondersteunen en dit als lesstof kan gebruiken. Linda gaat dit verder uitwerken. Wordt vervolgd.

 

Joske Pothof krijgt het woord en geeft aan dat op dinsdag 12 juni de nieuwe raadsleden kennis maken met het stadsdeel en hierbij verschillende locaties aandoen zoals de kinderboerderij op Enschede Zuid, hierbij kunnen de nieuwe raadsleden in gesprek met verschillende mensen van het Stadsdeel.

 

Verder geeft Joske aan dat de ontwikkelingen rondom de Kjoep eigenlijk goed verloopt, waarbij 3 groepen jongeren hiervan gebruik maken, verder valt er natuurlijk te benoemen dat men niet alles voor 100% goed kan doen m.b.t. het organiseren van activiteiten rondom het jongerenwerk, met de daarbij behorende professionals. Soms lijken wij als bewoners vergeten te zijn dat wij ook jong zijn geweest, alleen heb je nu het social-media deel waar vaak op Facebook de wijkbewoners hun on gerieven ventileren. Dit terwijl het Wijkplatform het kader en overleg plek is waar wijkbewoners hun informatie of irritatie kunnen ventileren.

 

Bert Reinink geeft daarbij aan dat hij sinds juni 2017 niets heeft vernomen omtrent de ontwikkelingen, dit terwijl Bert aan geeft dat het allemaal nog niet helemaal goed verloopt. Ronnie Stein geeft hierbij aan dat het vreemd is dat er nu tijdens dit overleg heel zwart wit wordt gereageerd, terwijl er sinds zijn secretarisschap vanaf januari 2018 geen negatieve klanken geventileerd zijn richting het Wijkplatform. De jongerenwerkers samen met de professionals zijn nog steeds bezig met de ontwikkelingen hiervan. Als laatste wordt eraan gegeven dat het misschien nog wel goed is om hier nog een avond speciaal voor in te lassen om de ontwikkelingen verder te volgen en uit te werken.

 

Heidi Niehenker vraagt aan Joske Pothof waarom Heidi en Sonja Stein niet zijn uitgenodigd bij de evaluatie, dit terwijl Heidi en Sonja de initiatiefnemers zijn geweest bij het opstarten van dit project. Joske neemt deze opmerking van Heidi mee voor de volgende overleg/evaluatie.

 

5. Zomeractie Wijkplatform eind juni

 

Tijdens het overleg wordt er gevraagd of er nog een zomeractie moet worden gehouden, dit omdat het misschien te veel is om 2 keer in het jaar een actie te houden. Door de wijkbewoners wordt eraan gegeven dat men deze actie beter met de kerstdagen kan houden. 1 keer per jaar een actie lijkt voldoende.

 

6. Nieuws Activiteitencommissie (Danielle Hauptmeijer)

 

Danielle Hauptmeijer krijgt het woord en geeft aan dat de ontwikkelingen rondom de verschillende activiteiten groeiende is. De Noaberschap huiskamer is inmiddels van start gegaan en geopend, waarbij de wethouder de huiskamer heeft geopend, er is bijna op elke dag wel een activiteit en er hebben opnieuw 2 vrijwilligers zich aan gemeld. Alleen voor de zondag is er nog geen activiteit, waarbij Danielle aangeeft dat er gekeken wordt om voor op de zondag een expositie te houden waarbij mensen/wijkbewoners hun kunst kunnen tonen. Natuurlijk is er voor de jongeren op 13 juni weer de nationale buitenspeeldag die georganiseerd wordt.

 

7. Project Groen Verbindt

 

Wout Odding geeft aan dat het project Groen Verbindt een geslaagd project is geweest, waarbij op 2 mei alle projecten hun aandacht hebben verkregen. Een kleine opmerking erbij is dat de organisatie Timberland uiteindelijk de helft van de mensen heeft geleverd, echter dit is geen probleem geweest v.w.b. het project, alle activiteiten die deze dag zijn aan gemeld hebben hun aandacht gehad, tevens wordt ervoor in de nabije toekomst gekeken hoe dit project een vervolg kan krijgen waarbij het project Groen Verbindt ook meer verbinding vindt bij ondersteuning van de wijkbewoners. Wordt vervolgd.

 

Verder geeft Wout aan dat 23 september nationale burendag is, hiervoor wordt een werkgroep in het leven geroepen om te kijken wat hiervoor georganiseerd kan worden. Dit wordt bij de volgende vergadering verder uit de doeken gedaan.

 

8. Op zoek naar een websitebeheerder

 

Binnen het overleg wordt er gevraagd of iemand van de aanwezigen iemand kent die de website van het Wijkplatform wil beheren. Rinse Kamphuis neemt na de vergadering contact op met het bestuur.

 

9. Verkeersveiligheid op driesplitsing Broekheurne ring en Broekheurnerondweg

(deze wordt als zeer gevaarlijk ervaren, waarbij fietsers erg kwetsbaar zijn)

 

De beleving van wijkbewoners bij deze kruising is, dat de veiligheid te wensen overlaat. Waarbij de snelheid van 50 Km met het bijbehorende bord al niet goed staat omdat de snelheid op de kruising te hoog ligt. Mogelijkerwijs moet het bord verplaatst worden, en dan meer richting de stoplichten. Andre Hardiek geeft aan dat er vanuit het verleden een volle map aanwezig is m.b.t. de klachten op deze kruising. Wil men hier opnieuw de situatie aanpassen, dan zou er apart een overleg moeten plaats vinden met de verkeersdeskundigen, waarbij dan ook moet worden gekeken naar wat er mogelijk is en welk budget hiervoor beschikbaar is.

 

Een aanknopingspunt om de situatie daar aan te passen kan, dit omdat de situatie met de N18 is gewijzigd waardoor er misschien nu meer mogelijkheden zijn om de situatie op dit kruispunt te verbeteren. Besloten wordt om deze situatie na de vakantie opnieuw op de agenda te plaatsen.

 

10. Openbare structuur verbetering (gravel/grid aanbrengen op Koppelboerhoek)

 

Wijkbewoners geven aan dat de gedane werkzaamheden aan de Koppelboerhoek niet voldoende goed door zijn gecommuniceerd. Er is grid op gebracht, waarbij er veel los grid op de Koppelboerhoek ligt. Andre Hardiek geeft aan dat er scheuren in de bovenlaag zitten. Andre geeft aan dat dit een goedkopere manier is om de toplaag op deze manier te verbeteren. Andere werkzaamheden zijn duurder en daarbij zou de toegang van de Koppelboerhoek langer gesloten zijn. Vandaar dat deze methode is gekozen voor verbetering van de toplaag.

 

11. Op zoek naar een nieuwe penningmeester

 

Wij zijn op zoek naar een penningmeester voor zowel het wijkplatform als wel voor het bewonersinitiatief. Als iemand van de aanwezigen iemand kent die zich zou willen inzetten als penningmeester, geef dit dan door aan het bestuur.

 

12. Rondvraag

 

Niels te Vaarwerk heeft een vraag met betrekking tot de Helmerhoekschool. Joske Pothof geeft aan dat het initiatief van levensbestendig wonen is af gewezen. Er zijn wijkbewoners die plannen hebben met de Helmerhoekschool pand. Ook wij als Wijkplatform hebben belangstelling bij dit pand, dit omdat het huidige pand niet aan de voorwaarden voldoet. Met deze kennis gaan wij als Platform en bewonersinitiatief kijken en onderzoeken naar mogelijkheden, waarbij we dit pand graag zien als wijkcentrum.

13. Sluiting

 

De voorzitter bedankt eenieder voor haar/zijn komst en sluit de vergadering.

 

Related Posts