Verslag bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek 24 april 2018

Aanwezig; Edith Mulder, Jakob Meijer, Arife Nisli Alkan (SVEN), Yvonne Hekkink, Linda Ludwig, Berty Oude Egberink, Hans Pelgrum, Bea Bakker, Jaap Bakker, Wim Lentink Vincent Kruys, Paul Snellink, Peter Bosman, Monique Bouman, Niels ter Vaarwerk, Jeroen v/d Lagemaat, Joop Vermeer, Bert oude Egberink, Joske Pothof, Wim Lentink, Danielle Hauptmeijer, Karin Verwerda, Wout Odding, Jurrien Smit, Sonja Stein, Heidi Niehenker, Marjan Veldhausz en Ronnie Stein

 

Afwezig met kennisgeving; Robin van Leeuwen, Andre Hardiek.

 

1. Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek

Marjan Veldhausz opent om precies 19:30 uur de bijeenkomst van het wijkplatform Helmerhoek en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 

2. Verslag bijeenkomst 23 januari 2018

Hierover zijn geen op en/of aanmerkingen en zijn derhalve goedgekeurd.

 

3. Op de zeepkist

Heidi Niehenker geeft aan dat zij contact heeft gehad met Bert Kollenhof omtrent de EHBO-cursus. Deze cursus dient uit eigen middelen betaald te worden. Dit kan niet worden verrekend met de zorgverzekering. Heidi gaat na de zomervakantie een oproep plaatsen en onderzoeken of er voldoende animo voor de EHBO-cursus is.
Er kunnen zich ongeveer 10 tot 12 mensen inschrijven. Kosten hiervoor zijn 25 euro.

 

Niels ter vaarwerk geeft aan dat een zebrapad bij de Montessori School aan de wielerbaan niet voldoende is om de veiligheid te waarborgen. Het lost de rest van de parkeerproblemen niet op. Hij geeft verder aan dat het in het buitenland verplicht is om de auto te parkeren in de rijrichting, hier in Nederland is deze regel gewijzigd en hoef je dus niet in de rijrichting te parkeren, deze regel is eind jaren 70 gewijzigd. Door deze gewijzigde regel creëer je dus problemen, waardoor elke ouder die zijn kind naar school brengt, de auto op elk vrij stukje parkeert. Dit geeft problemen in de wijk met betrekking tot de veiligheid. De voorzitter geeft aan dat dit punt in de volgende vergadering verder besproken moet worden met de wijkagent en de verkeersdeskundige.

 

Berty oude Egberink geeft aan dat hij wegens tijdgebrek het agendapunt van Groen Verbindt als eerstvolgende punt, binnen deze vergadering behandeld willen zien. De voorzitter gaat hier mee akkoord.

 

4. Mededelingen (ingekomen stukken)

Geen mededelingen en/of ingekomen stukken.

 

5. Presentatie “Fijnstof in de wijk”

Wim Lentink stelt zich kort voor aan de vergadering, waarbij hij aangeeft dat Wim al sinds 1989 in de wijk Helmerhoek woonachtig is. Verder geeft hij aan dat hij de persoon is die in het verleden de strijd is aan gegaan tegen de stadsverwarming en deze strijd heeft Wim uiteindelijk gewonnen.

 

Wim begint zijn gesprek met het punt geluidsoverlast, waarbij Wim in het verleden contact heeft gehad met het bureau Tiedeman voor akoestisch geluid. Zou men een overkapping willen hebben om het geluidsoverlast tegen te gaan dan zou men veel input moeten geven aan de gemeente Enschede, anders ie er geen kans van slagen. Alleen misschien bij verkeersbesluiten waarbij de infrastructuur gewijzigd wordt naar dubbelbaans autosnelweg dus een verbreding van de A35.

 

Wim gaat verder met het onderdeel Fijnstof.

 

 1. Het nationaal ontbreken van effectieve maatregelen om ernstige luchtvervuiling tegen te gaan.
 2. Het aanvragen van uitstel om aan de Europese luchtkwaliteitsnormen te voldoen.
 3. Het in strijd handelen met internationale jurisprudentie (1), die van Nederland vraagt om in geval van gevaar, het gaat hier om 12.000 doden per jaar t.g.v. luchtvervuiling, de volgende plichten te betrachten: “Een onderzoek plicht, een waarschuwingsplicht en een zorgplicht”.
 4. Het advies van Urgenda m.b.t. de emissie van broeikasgassen te negeren, het aan te laten komen op een rechtszaak, die rechtszaak te verliezen en in hoger beroep te gaan.
 5. Het advies van de Vereniging Milieudefensie m.b.t. het terugdringen van luchtvervuiling te negeren, het aan te laten komen op een kort geding, dat kort geding gedeeltelijk te verliezen en in hoger beroep te gaan.
 6. Het niet doelbewust zoeken naar hotspots van luchtverontreiniging.
 7. Het niet meten van luchtvervuiling op potentiële hotspots zoals bij de A1 tussen Hengelo en de Lutte en bij de afsplitsing van de A35 van de A1 bij Borne.
 8. Het berekenen van de luchtkwaliteit m.b.v. meetgegevens verkregen op relatief schone plaatsen. Vervolgens die meetgegevens gebruiken om aan de hand van verkeerstellingen van de verschillende soorten voertuigen de luchtkwaliteit elders te berekenen, waarbij de invloed van emissies door cv-ketels, houtkachels, open vuren, motoren, brommers, scooters en motorboten buiten beschouwing wordt gelaten.
 9. Het in de luchtkwaliteitsmodellen verwaarlozen van de lucht vervuiling die met een oostenwind vanuit Duitsland binnen komt waaien.
 10. Het ondertekenen van het Energy Charter Treaty (ECT), dat het mogelijk maakt dat energiebedrijven van buiten de EU een overheid van een EU-lidstaat voor een geheim tribunaal kunnen dagen om daar veroordeeld te worden als die overheid een beslissing heeft genomen waardoor dat bedrijf schade lijdt of winstderving ervaart. Die overheid kan dan veroordeeld worden die schade te betalen en die winstderving te vergoeden. Op deze manier kost het een overheid van een EU-lidstaat geld als het zou besluiten om dieselauto’s of benzineauto’s te verbieden.
 11. Het besluit van de overheid dat luchtvervuiling moet worden gezien als een gemeentelijk probleem dat gemeentelijk moet worden opgelost i.p.v. een landelijk probleem dat internationaal moet worden opgelost.
 12. Het gegeven dat men aan de WUR begin maart 2018 m.b.v. speciale apparatuur heeft kunnen vaststellen dat er met de straffe oostenwindhoutrook vanuit Duitsland in Wageningen is waargenomen

Wim geeft verder aan dat het onderwerp Fijnstof een moeilijke materie betreft, waarbij de verschillende instanties/disciplines moeilijk te bereiken zijn, laat staan als men een zaak wil openen tegen de provincie en/of staat. Jakob Meijer geeft aan dat de zuidelijke wijken van Enschede de handen in een moeten slaan om op deze manier een vuist te maken naar de gemeente, Provincie en Staat.

 

6. In gesprek met Mediant (Jurrien Smit)

Jurrien Smit krijgt het woord en spreekt namens de instelling Mediant. Jurrien heeft aan gegeven dat hij een tijdje geleden bezoek heeft gehad van Timo Keuken, dit met betrekking tot de zorgen die zijn geopenbaard door de wijkbewoners van de Helmerhoek.

 

Het gaat om de zorgen van wijkbewoners die zich zorgen maken omtrent cliënten van instelling Mediant. Deze cliënten lopen soms door de wijk naar het winkelcentrum van de Helmerhoek. Aanleiding is een cliënt van Mediant die met enige regelmaat wordt gezien rond het winkelcentrum Helmerhoek. Deze cliënt wil nog wel eens plassen op plekken rond het winkelcentrum, waarbij wijkbewoners zich af vragen, hoe zij deze cliënt moeten aanspreken op zijn gedrag. Aangezien het urineren niet erg fris is en wijkbewoners zich hieraan storen.

 

Jurrien laat verder weten dat bezorgde wijkbewoners altijd naar het algemene nummer van Mediant kunnen bellen, telefoonnummer is: 053- 4755755. Jurrien geeft verder aan dat zij deze cliënten aanspreken op hun gedrag, daarnaast proberen ze deze cliënten dan meer bij Mediant te houden. Jurrien geeft verder wel aan dat zij door wijzigingen in de wet wat verder beperkt zijn tot het uitvoeren van dwangmaatregelen. Wanneer er zich situaties voordoen waarbij cliënten ook enige agressie vertonen dan kan men beter de politie bellen.

 

Wanneer er bij Mediant een melding binnenkomt m.b.t. een agressieve cliënt, dan gaat de instelling Mediant zelf ook contact opnemen met de Politie. Dit om risico’s rondom verwarde cliënten met agressie zoveel mogelijk te beperken. De wijkbewoners geven aan dat zij met deze handreikingen van Mediant blij zijn en bedanken Jurrien Smit met zijn uitleg en komst naar het overleg van Wijkplatform Helmerhoek. Als laatste wil Jurrien aangeven, dat wanneer er zich ergens in de wijk wat afspeelt met een cliënt, dat Mediant gezamenlijk met de wijkbewoners in gesprek wil gaan om onderlinge spanningen weg te nemen. Het gezamenlijk in gesprek blijven zorgt voor meer begrip voor elkaar.

 

7. Status verkeersdeskundige

Een jaar geleden is er een onderzoek aangevraagd met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom de scholen. Wijkbewoners rondom de scholen zijn bezorgd omdat veel ouders de kinderen naar school brengen met de auto, waardoor er vaak verkeersopstoppingen plaats vinden rondom de scholen. Ook de snelheid van deze automobilisten is vaak te hoog waardoor de veiligheid in de straten rondom de scholen niet gewaarborgd kan blijven.

 

Monique geeft aan dat zij onlangs gesprekken heeft gevoerd met Joske Pothof en Arife. Dit omdat Daniel Vossebeld langdurig ziek is. Joske Pothof zou op bezoek gaan bij de verkeersdeskundige om de status van het onderzoek op te vragen. Monique geeft verder aan dat zij contact opneemt met Andre Hardiek, dit omdat er zich ontwikkelingen zouden voordoen omwille de zoen en zoef strook. Degene die nu de verkeersdeskundige is (Jeroen Lieverdink), is voor de komende tijd uit de running. De status rondom de verkeersveiligheid wordt vervolgd.

 

8.   2 mei ”Groen Verbindt”, (Wout Odding)

Wout Odding geeft in zijn gesprek aan dat er een voorstel is gedaan naar de wijk, eerder dit jaar, om in samenwerking met Timberland een Opschoondag te organiseren op 2 mei 2018. Het voorstel hield in dat ook wijkbewoners een eigen initiatief nemen om mee te helpen bij deze Opschoondag. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd dat er 12 projecten zijn aan gevraagd op verschillende locaties. Hierbij bied Timberland ongeveer 120 vrijwilligers. Wanneer het weer het toelaat kan deze dag doorgang hebben. Alle projecten worden voorzien van verschillende gereedschappen die geleverd worden door landschap Overijsel, die kort ervoor worden uitgereikt. We wensen iedereen die hieraan deelneemt succes. Wout geeft verder aan dat dit evenement zijn verdere vervolg vindt in de toekomst, waarbij meer wijkbewoners dit initiatief overnemen.

 

9. Wijkcentrum (uitbreiding sociale activiteiten, zoals horecavergunning, BHV etc.)

De punten 9 en 10 van de agenda worden samengevoegd in de notulen.

 

10. Activiteitencommissie

Danielle krijgt het woord en geeft aan dat zij betrokken is bij het bewonersbedrijf zoals het wordt genoemd. Het bewonersbedrijf moet over 2 jaar zichzelf kunnen onderhouden, waarbij het bewonersbedrijf de komende 2 jaar nog gesubsidieerd wordt. Daarbij geeft Danielle aan dat er inmiddels al best een volle agenda is.

 

Middels een try-out is er een concept ontstaan dat de theemutsen heet. De theemutsen is een concept van de gemeente waarbij verschillende mensen worden mee geholpen om uit de sleur of uit hun woning te komen. Mensen worden op deze manier weer langzaam bekend gemaakt met de samenleving, waarbij deze mensen weer sociale contacten kunnen opdoen.

 

Denk hierbij aan opnieuw intreden bij arbeid en/of scholing. Waarbij iedereen van jong tot oud zich kan aanmelden, daarnaast wordt er ook gezorgd voor een stuk kinderopvang. Het thema gezond leven is ook een item waarbij de verschillende wijkbewoners zich kunnen laten informeren tijdens de theemutsen sessie. Inmiddels zijn de theemutsen al verhuisd naar het wijkcentrum. Tevens zijn de theemutsen ervoor om multicultureel de mensen samen te brengen.

 

Tevens wordt de ruimte van het wijkcentrum gebruikt door de sportvereniging, waarbij verschillende activiteiten worden uit gevoerd. Daarnaast is er een maal in de maand een bingo, verder is de kaartclub actief in het wijkcentrum.

 

Joop geeft verder aan dat hij inmiddels contact heeft gehad met de gemeente, dit omtrent het af huren van het wijkcentrum. In het huurcontract staat dat het wijkcentrum moet dienen tot het maatschappelijk doel, waarbij het wijkwelzijn als belangrijkste onderwerp dient. Hierdoor is er bijna geen mogelijkheid op uitbreiding van de horecavergunning, ook niet voor kleine verjaardagen en/of partijtjes. Danielle geeft aan dat een eventuele uitbreiding op de horecavergunning enorm belangrijk is voor het voortbestaan van het wijkcentrum, waardoor verdere uitbreidingen van andere activiteiten de kas ten goede komen. Er wordt verder gekeken en onderzocht wat hierin de mogelijkheden zijn, wordt vervolgd.

Paul Snellink heeft nog een vraag m.b.t. de BHV. Het blijkt dat er een budget is om verschillende vrijwilligers op te leiden tot BHV-er, daarnaast is het ook belangrijk dat de cursus sociale hygiëne wordt gevolgd, om het wijkcentrum netjes en schoon te houden. Voor sommige vrijwilligers is het verplicht om deze Bhv-cursus te volgen.
Danielle geeft verder aan dat er weer verschillende activiteiten op stapel staan zoals de nationale buitenspeeldag. Deze staat gepland op 13 juni. Verdere info volgt.

 

11. Geen vragen voor de rondvraag.

Mevr. Bakker geeft aan dat zij het fijn vond dat het Wijkplatform gehoor geeft aan haar bezorgdheid en dat daarmee nu specialisten binnen het wijkplatform worden gehaald die de wijkbewoners kunnen voorzien met informatie.

 

De voorzitter bedankt eenieder voor haar/zijn komst en sluit daarmee het overleg.

Related Posts