Verslag bijeenkomst wijkplatform 27 maart

 

1. Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek

Marjan Veldhausz opent om precies 19:30 uur de bijeenkomst van het wijkplatform Helmerhoek en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Verslag bijeenkomst 23 januari 2018

Hierover zijn geen op en/of aanmerkingen en zijn derhalve goedgekeurd.

3. Mededelingen

 • Gerard Kirchjunger heeft aangegeven dat hij per onmiddellijke ingang zijn functie als penningmeester neer legt. Gerard geeft hierbij aan dat de veranderingen op zijn werk het niet meer toelaten dat hij zijn functie als penningmeester kan blijven uitvoeren. Marjan Veldhausz neemt de functie tijdelijk waar.

 

 

 • Gerard Kirchjunger blijft nog wel een aantal maanden aan als coach penningmeester voor de nieuwe leden van het wijkbudget. Gerard gaat de nieuwe leden inwerken. 

 

 • De actie ‘Voor de Helmerhoek, door de Helmerhoek’ omtrent de voedselpakketten georganiseerd door de AH is een succes gebleken. Waarbij de vrijwilligers hun steentje hebben bijgedragen. Veel wijkbewoners hebben allemaal erg gul gegeven. Met alle vrijwilligers zijn er meer dan 60 pakketten gemaakt op het wijkcentrum. Een groot deel van de pakketten zijn weggebracht of ze zijn opgehaald. Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet en gulle giften!

 

 • Heidi Niehenker heeft onderzocht wat een reanimatiecursus kost en heeft een cursus gevonden die 25,- Euro p/p kost (bij een minimale groepsgrootte van 10 mensen), deze cursus heeft een duur van 3 uur waarbij alleen de reanimatie wordt beoefend (Cursus wordt aangeboden door de Hartstichting). Binnen de vergadering werd de naam van Bert Kollenhof genoemd. Deze man geeft ook verschillende EHBO-trainingen. Heidi gaat dit verder uitzoeken, voordat er een beslissing wordt genomen.

 

 • Katleen Schipper en Loes Kuipers, 2 verpleegkunde studenten van het Saxion Enschede, zijn gister aangeschoven bij de vergadering. Vanuit Saxion zijn er 5 studenten, waaronder Katleen en Loes, gekoppeld aan de wijk Helmerhoek Zuid. Binnen school krijgen zij verschillende opdrachten die ze moeten uitvoeren/toepassen in de toegewezen wijk. Vandaar dat Katleen en Loes aanwezig waren bij de vergadering. Zij wilden graag een beeld krijgen van wat er in de wijk speelt en hoe er door de wijk mee om wordt gegaan. Als de tijd van Katleen en Loes het toe laat, willen zij in de komende tijd nog een keer aanschuiven.

 

4. Kascommissie

Bertie Oude Egberink en Paul Snellink zijn op bezoek geweest bij Gerard Kirchjunger om de Kas te controleren

De jaarstukken 2017 en bijlagen zijn op juistheid gecontroleerd, met de daarbij behorende juiste banksaldi van de rekening en onder dankzegging algehele kwijting te willen verlenen aan penningmeester Gerard Kirchjunger.

 

Aanbevelingen:

 

Verzoeke de secretaris WPF vast te laten leggen dat de vergoeding ACWO, bezoek van ledenplatvorm aan adviescommissie wijkorganen Enschede, wordt gezien als een onkostenvergoeding. Het bedrag, momenteel 125,27 Euro, wordt gedeeld onder de bezoekende leden WPF. Verzoeke de penningmeester uitsluitend de originele kassabonnen te accepteren. Deze aanbevelingen zijn ter harte genomen door het dagelijks bestuur van de WPF

 

5.  Jaarverslag Wijkplatform Helmerhoek 2017

 

Een nieuw begin

 

Na een aanloopperiode van ruim een jaar is in november 2016 de Stichting Wijkplatform Helmerhoek opgericht. Na het afhandelen van diverse formaliteiten heeft het Wijkplatform begin 2017 de erkenning als wijkorgaan gekregen van de gemeente Enschede, met de daarbij behorende rechten en financiële ondersteuning.

 

Vergaderingen

 

In 2017 zijn er 7 openbare bijeenkomsten met een reguliere agenda gehouden.

Daarnaast was er in januari de nieuwjaarsbijeenkomst en in de december de afsluitende vrijwilligersavond/kerstborrel, waarbij alle vrijwilligers een kleine attentie hebben ontvangen voor hun inzet in 2017. De in oktober geplande “meet&greet” met alle in de wijk actieve bewoners(groepen) heeft geen doorgang gevonden omdat er slechts een zeer beperkt aantal aanmeldingen waren.

In de loop van 2017 is de vaste vergaderavond gewijzigd.

In verband met geluidsoverlast door overlap met de kaartclub op de maandagavond is vanaf mei de bijeenkomst verplaatst naar de dinsdag.

 

In 2017 zijn tijdens de openbare bijeenkomsten de volgende onderwerpen, al dan niet met enige regelmaat aan de orde geweest:

 • Ontwikkelingen betreffende het wijkcentrum
 • Verkeer/parkeren Ravenhorsthoek
 • Jongeren in de wijk (o.a. overlast en plaatsing Kjoep’s)
 • Het Baken (adviespunt voor financiën)
 • Bouw recreatiewoningen bij Het Rutbeek
 • Ontwikkeling voormalig pand Helmerhoekschool
 • Pinautomaat
 • Speelplekken in de wijk
 • Groenonderhoud en maaibeleid
 • Activiteitencommissie

 

Helaas moeten we constateren dat de al jaren durende verkeersproblematiek rond de scholen nog steeds niet is verminderd, laat staan opgelost, dit tot grote frustratie van de omwonenden. Het lijkt erop dat de bereidheid om mee te werken aan echte oplossingen niet bij alle scholen aanwezig is.

 

Het in 2016 gestarte adviespunt Het Baken is in de loop van 2017 opgeheven wegens te weinig belangstelling.

 

Rond de zomervakantie moest helaas de Kjoep aan de Disselhoek worden verwijderd op basis van overlast in de nachtelijke uren. De voorbereidingen voor een Kjoep bij de basisscholen in het centrum van de wijk waren eind 2017 nagenoeg afgerond (de Kjoep is medio januari geplaatst).

 

De activiteitencommissie is, niet in de laatste plaats door het enthousiasme van de vrijwilligers, inmiddels een groot succes. Er zijn inmiddels diverse grote incidentele activiteiten achter de rug, zoals het paaseieren zoeken, de Buitenspeeldag, Halloween, Sinterklaas en de kerstmiddag, maar er is ook gestart met 2-wekelijkse kindermiddagen. Zowel de incidentele als de vast activiteiten zijn (zeker wat deelnemersaantal betreft) zeer succesvol.

 

Tussen de openbare bijeenkomsten door vergaderden de 3 bestuursleden maandelijks ter voorbereiding van de agenda van de openbare bijeenkomsten en afstemming met Stadsdeelmanagement Zuid.

 

Medio oktober heeft de secretaris van het eerste uur afscheid genomen van het bestuur. De penningmeester heeft de daaropvolgende maanden ook als waarnemend secretaris gefungeerd, totdat begin 2018 de vacature kon worden ingevuld.

 

Betrokkenheid functionarissen bij het Wijkplatform:

 

De vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement en Stadsdeelbeheer zijn nagenoeg bij elke openbare bijeenkomst aanwezig geweest. Ook de directrice van basisschool De Sterrenborgh is met enige regelmaat bij de bijeenkomsten aanwezig.

De wijkagent en de jongerenwerker zijn aanwezig op de momenten dat dit nodig is (ze worden dan speciaal benaderd), en dat geldt ook voor de functionarissen van welzijnsorganisatie Eurus. De reguliere ondersteuning van het Wijkplatform door Eurus is per 01-01-2017 beëindigd.

 

Ontwikkelingen betreffende het Wijkcentrum de Helmer

 

Medio april dreigde Wijkcentrum de Helmer voor de wijk verloren te gaan.

Als bestuur hebben we er toen voor gekozen om ook als interim-bestuur van De Helmer te gaan functioneren en toe te werken naar een nieuwe stichting. Eind december is dit proces afgerond en zijn de verantwoordelijkheden overgedragen.

Al met al is dit een zeer enerverende tijd geweest, waarbij de werkzaamheden ten behoeve van het Wijkplatform wel eens in het gedrang kwamen door het vele overleg over het Wijkcentrum.

 

Wijkbudgetten

 

Onder de formele verantwoordelijkheid van het Wijkplatform fungeert het Projectteam Wijkbudgetten nagenoeg zelfstandig. Een van de bestuursleden van het Wijkplatform heeft zitting in het Projectteam, waardoor de verbinding is gewaarborgd.

Het Projectteam heeft zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd aan de gemeente (ambtelijk en politiek).

 

Communicatie met de wijk.

 

Het Wijkplatform probeert om op zo veel mogelijk verschillende manieren contact te hebben met de wijk(bewoners). Dit gebeurt natuurlijk door het houden van openbare bijeenkomsten, het maandelijks schrijven in de wijkkrant en het onderhouden van een website en Facebookpagina. Daarnaast hebben we in 2017 ook 2 keer direct het contact met zo veel mogelijk wijkbewoners gezocht. Zowel in het eerste weekend van juli als tijdens de kerstmarkt hebben we met een kraam in het winkelcentrum gestaan om het gesprek met wijkbewoners aan te gaan.

 

In juli lag de nadruk op het verzamelen van thema’s en onderwerpen die de wijkbewoners belangrijk vonden, evenals op het werven van nieuwe vrijwilligers voor de diverse werkgroepen en commissies.

 

Tijdens de kerstmarkt lag de nadruk op het binnenhalen van wensen en ideeën en het nomineren van actieve wijkbewoners.

 

In de 2e helft van het jaar is een begin gemaakt met het vernieuwen van de website.

Redenen daarvoor waren de beperkte mogelijkheden van de oude website, en de zeer hoge, jaarlijks terugkerende, kosten. De ontwikkeling van de nieuwe website kostte nagenoeg hetzelfde als de jaarlijkse kosten van de oude website, in de jaren daarna betalen we nog maar ongeveer 10% van dat bedrag.

 

Activiteitencommissie

 

De activiteitencommissie fungeert nagenoeg geheel onafhankelijk. Er is wel een directe financiële lijn met het Wijkplatform. Omdat de commissie voor haar activiteiten afhankelijk is van wijkbudgetten, financiert het Wijkplatform de benodigde bedragen voor (na goedkeuring van de aanvraag) voor en verzorgt ook de eindafrekening.

 

Externe overleggen

 

Het overleg met Stadsdeelmanagement is in de loop van 2017 gewijzigd.

Het Wijkradenoverleg Zuid is nagenoeg stil komen te liggen na het afhaken van de Stroinkslanden, In plaats daarvan is er een regulier overleg met de wijkregisseur op gang gekomen. Daarnaast nemen we, sinds de formele erkenning een feit is, deel aan de ACWO, de stedelijke Advies Commissie Wijk Organen (in 2017 was dat 2 keer). De presentiegelden die we daarvoor ontvangen gebruiken we als onkostenvergoeding voor de bestuursleden. Daarnaast heeft de voorzitster deelgenomen aan de klankbordgroep Nieuw Enschedees Welzijn en de daaruit voortvloeiende procedure voor de aanbesteding van het wijkwelzijnswerk

 

6. Uitbreiding Bestuursleden voor bestuur WPF

 

Na het verlaten van Richard Kristens uit het bestuur als website beheerder en Gerard Kirchjunger als penningmeester, hebben wij als dagelijks bestuur een verzoek gedaan op de website en Facebook van ons wijkplatform. Het verzoek bestond uit de vraag welke wijkbewoners zich willen aanmelden voor een functie binnen het bestuur. Door verbreding van het bestuur kan er een breder draagvlak gecreëerd worden voor het Wijkplatform.

 

Er zijn geen aanmeldingen via de website en/of Facebook binnengekomen. Heidi Niehenker en Sonja Stein hebben zich inmiddels aangemeld voor het bestuur. Heidi en Sonja zijn al sinds oktober 2016 actief binnen het wijkplatform en hebben zich ingezet bij zaken zoals: veiligheid in de wijk, dit met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom de scholen. Verder zetten Heidi en Sonja zich in voor het jongerenwerk binnen de wijk, zij hebben dan ook verschillende gesprekken gevoerd met de jongeren uit de wijk, waarbij verschillende professionals van de gemeente ondersteuning hebben geboden. Heidi en Sonja blijven zich hiervoor inzetten en zijn welkom binnen het bestuur.

 

 

7. Wijkbudgettencommissie

 

De eerste 2 punten onder het kopje mededelingen hebben betrekking op dit agendapunt. Zie mededelingen.

 

Jeroen van de Lagemaat geeft binnen de vergadering aan dat na het aftreden van Gerard Kirchjunger, er gezocht moet worden naar 2 bestuursleden die de wijkbudgettencommissie willen ondersteunen. Verder geeft Jeroen aan dat de beheerder Danielle Hauptmeijer de spil is in het organiseren van vrijwilligers en het beheren van onze wijkcentrum de Helmer. Danielle is hier onlangs al voor gecomplimenteerd. Daarbij reist de vraag, of er geen Back-up moet komen, dit i.v.m. onvoorziene zaken in de toekomst. Verder geeft Jeroen aan, dat zij tot doel hebben om het wijkcentrum binnen 2 jaar te veranderen naar een bruisende tent, waar de wijkbewoners mee kunnen doen aan de verschillende activiteiten/evenementen.

 

8. Veiligheidssituatie rondom Montessori School de Wielerbaan aan de Disselhoek

 

Tijdens dit agendapunt komen verschillende wijkbewoners aan het woord. 2 wijkbewoners die dicht bij de school wonen geven aan dat de veiligheid rondom de Montessorischool niet voldoende af geregeld is, waardoor de vraag niet is wanneer en ongelukken van komen? Maar de vraag is hoe het ongeluk afloopt. Hierbij gaat het niet alleen op het foutief parkeren, maar ook om de snelheid waarin de bewoners de Helmerhoek oprijden. Onze wijkagent Niels Scholten geeft aan dat altijd handhaven rondom de scholen niet haalbaar is, dit vanwege alle bezuinigingen (Haagse Politiek) en daarmee te weinig Blauw op straat.

 

Uiteindelijk vormt zich een goede dialoog met alle aanwezigen binnen de wijkplatform vergadering, waarbij een aantal wijkbewoners een aantal ideeën aandragen. Ideeën zoals: Klaar-overs of verkeersregelaars inzetten rondom de tijden van, wanneer de scholen haar deuren opent en weer sluiten. Heidi Niehenker en Sonja Stein geven aan dit te willen onderzoeken, tevens geeft Monique Bouman aan dat zij met de ANWB de actie street-wise heeft af gerond waarbij kinderen van groep 8 begeleid worden en hiermee meer inzicht verkrijgen v.w.b. de verkeersveiligheid.

 

Niels Scholten geeft verder aan dat er een gedoogbeleid is rond de buslus bij de Montessorischool, dit betekent dat de ouders die de kinderen naar school brengen/halen, tijdelijk de auto op de groenstrook kunnen parkeren, dit zodanig dat zij niet tot last zijn voor de lijnbussen. Verder heeft de wegversmalling bij de Montessorischool al bijgedragen, dat hier de snelheid van het verkeer is verbeterd.

 

9. Groen verbindt met ondersteuning van Timberland (woensdag 2 mei)

 

Inmiddels hebben wij de volgende aanvragen binnen gekregen vanuit de Helmerhoek en omgeving, dit m.b.t. “Groene vingers leggen verbinding in de wijk Helmerhoek”.  

 

Groen Verbindt is het gezamenlijke project van het Oranje Fonds en de zorginstellingen de Posten en de JP van den Bentstichting. Het uiteindelijke doel van dit project is om de wijken Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden in Enschede Zuid te verbinden met de locaties Erve Leppink en de Posten via groen. De wijk en het erf van Erve Leppink worden verbonden met een belevingsroute “Het groene Spoor” door bordjes aangegeven, met plukplanten, struiken en bomen, en wijkcentrum De Helmer. Onderweg is van alles te doen, te zien en te beleven.

 

Hieronder staan de 12 projecten die op 2 mei worden uit gevoerd:

Graeshoek: (verwijderen Jeu de Boules baan, herinrichten met plantenbakken)

Fietspad Ravenhorsthoek en kerkepad (opschonen)

Bekspringhoek (doelen plaatsen en opschonen)

Bijenhoek (herinrichten)

Bosperceel bij de buslus (opbrengen zand voor bomen) (in samenwerking Gemeente)

Het Groene Spoor (aanbrengen route bordjes en opschonen

Omgeving Helmgras (beplanting aanbrengen)

Erve Leppink Inrichten achtertuin De Posten

Erve Leppink (dagactiviteit met ouderen)

Erve Leppink Schilderen fietsenhok

Kinderboerderij dé Wesseler (opschonen rondom park)

De Posten (dagactiviteit met ouderen)

 

 

Nog optioneel Dagactiviteit voor ouderen in samenwerking SVEN en Zonnebloem.

 

Wij zullen de aankomende tijd in samenwerking met Timberland gaan plannen en alle contactpersonen benaderen voor een afspraak op locatie om zodoende ook te inventariseren welke materialen er nodig zijn.

 

10. Nieuws van de activiteitencommissie

 

Danielle Hauptmeijer heeft zich afgemeld, waardoor er besloten is dit punt te verplaatsen naar de volgende vergadering.

 

11. Rondvraag

 

 • Linda Ludwig vraagt: Kan het wijkplatvorm een buffer zijn voor de vrijwilligers?

 

 • Yvonne Hekkink en Linda Ludwig willen geen bardiensten draaien wanneer de voordeur van het wijkcentrum niet op slot kan/mag.

 

 • Graeshoek flat wil graag 50 krantjes om de hoek gekeken hebben, deze wordt daar niet bezorgd. Arife van (SVEN) regelt dit.

 

 • De twee verpleegkundige stagiaires helpen Linda Ludwig met de opzet van het mantelzorg café. Dit voornamelijk met een soort protocollen boekje.

 

 • Wijkbewoners geven aan dat rond het winkelcentrum een zwerver zit. De zwerver dwaalt nu voor het wijkcentrum en in het bushokje en plast tegen de voorgevel aan. Timo Keuken geeft aan dat hij contact gaat zoeken met de organisatie Mediant. Mogelijk volgende bijeenkomst besprekingen met een aantal afgevaardigden van de organisatie Mediant.

 

 • Rinse Kamphuis geeft aan dat de AH de dagen voor Pasen weer starten met het verstoppen van mandjes in de wijk, deze mandjes zijn voorzien van een cheque ter waarde van 25,- Euro, die in geleverd kan worden bij de AH.

 

 • Niels ter Vaarwerk vraagt wat de status is rondom het idee om het Bos aan de  Bekspringhoek op te ruimen.

 

 • Niels ter Vaarwerk heeft een vraag m.b.t. de nieuwe steiger bij de vijver, hier ligt nu los grind waardoor ouderen en bewoners met rolstoel de steiger moeilijk kunnen betreden. Andre Hardiek geeft aan dat de situatie rondom de steiger nog niet geheel is afgewerkt, dit had met name te maken vanwege de slechte weersomstandigheden. Het laatste deel rondom de steiger zou nog verhard moeten worden, waardoor er een betere toegang tot de steiger ontstaat. Verder was er een vraag vanuit de vergadering of er een prullenbak geplaatst kan worden. Andre Hardiek gaat dit onderzoeken.

 

 • Opschoondag voor 2019 eerder op de Agenda plaatsen, waardoor er meer ruimte bestaat om de zaken rondom de Opschoondag beter te organiseren. Bijvoorbeeld eerder in contact komen met de scholen en het winkelcentrum.

 

 • De Saxion studenten willen een enquête houden in onze wijk. Ronnie stein geeft aan dat hij dit op Facebook wil plaatsen, waardoor Loes Kuipers (Student HBO V) en Katleen Schipper (Student HBO V) meer informatie verkrijgen over de wijk, dit m.b.t. de zorg die geboden moet worden in onze wijk. 

11. Sluiting

Marjan sluit de vergadering en bedankt eenieder voor de inbreng van zijn/haar punten binnen de vergadering.

Related Posts