Verslag bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek 27 februari 2018

Aanwezig; Bea Bakker, Jaap Bakker, Linda Ludwig, Arife Nisli Alkan (SVEN), Remco van Hogen, Tonnie Askes, Bert oude Egberink, Wout Odding, Chris Neervoort, Peter Bosman, Danielle Hauptmeyer, Heidi Niehenker, Sonja Stein, Paul Snellink, Gerard Kirchjunger, Marjan Veldhausz, Andre Hardiek en Ronnie Stein

Afwezig met kennisgeving; Richard Kristens, John Kamphuis, Daniel Vossebeld (wijkregiseur) en Jolanda Stuiver

 

 1. Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek

Marjan Veldhausz opent om precies 19:30 uur de bijeenkomst van het wijkplatform Helmerhoek en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 

 1. Verslag bijeenkomst 23 januari 2018

Hierover zijn geen op en/of aanmerkingen en zijn derhalve goedgekeurd.

 

 1. Mededelingen

Geen mededelingen en/of ingekomen stukken te melden.

 

 1. Kennismaking beoogde nieuwe secretaris

Kennismaking met de beoogde nieuwe secretaris van het Wijkplatform Helmerhoek. Ronnie stelt zich voor aan de Wijkplatform (WPF) en de aanwezigen wensen de beoogde secretaris succes.

 

 1. Ter goedkeuring: Aanvraag toekenning wijkbudget van € 2.000,– voor kinderinstuif op maandagmiddag

Bij grotere bedragen, wordt door de projectgroep gekeken of de aanvraag aan de criteria voldoet en naar de mening gevraagd van het Wijkplatform en de aanwezige wijkbewoners. Het betreft hier een bijdrage in de huur van het wijkcentrum voor de kinderactiviteiten georganiseerd door de Activiteitencommissie Helmerhoek.
De vergadering was het er snel over eens dat het wijkbudget voor deze activiteit goed wordt besteed en ging akkoord. Er zijn op de middagen voor kinderen geregeld tussen de 50 en 60 kinderen.

 

Paul Snellink wil verder laten weten dat deze kinderactiviteit beschouwd kan worden “als een prettig uit de hand gelopen bijeenkomst”, daarmee geeft Paul aan dat het een activiteit is, die erg positief wordt bevonden.

 

 1. Bezorgde wijkbewoners

Bea en Jaap Bakker van de Bandijzerhoek bezochten de bijeenkomst van het Wijkplatform (WPF) omdat zij zich zorgen maken over hun gezondheid door toenemende verkeersdrukte op de snelweg A35 van en naar Duitsland. De snelweg is sinds 1991 behoorlijk drukker geworden met het passerende verkeer en de N18 wordt er ook nog eens op aangesloten. Als de wind ongunstig staat, is voor hen als direct aanwonenden van de A35, zaak om ramen en deuren gesloten te houden in verband met geluidsoverlast en fijnstof.

 

Aan de WPF werd het verzoek gedaan of er aandacht kan worden besteed aan geluidswering, zoals langs de wijk Stroinkslanden en of het verder bekend is dat de snelweg mogelijk in de toekomst van twee naar vier rijstroken gaat. De eerste reactie van de vertegenwoordiging van de gemeente was dat dit door Rijkswaterstaat moet worden bezien. Het bestuur van de WPF zegde toe aan deze problematiek aandacht te zullen schenken en erop terug te komen door dit punt op de volgende agenda te plaatsen.

 

Gerard Kirchjunger en Marjan Veldhausz gaven tijdens de bijeenkomst aan, dat dit de eerste vermelding was omtrent de overlast van de A35. Gerard neemt contact op met het bestuur van de Wesselerbrink, dit omdat er bij het bestuur van de wijkraad Wesselerbrink al vaker is geklaagd en de wijkraad al enige informatie omtrent deze overlast hebben binnen gehaald.

 

Themabijeenkomst over de kwaliteit van de woonomgeving.

 

Uitleg over het beleid van de gemeente en de wijze waarop dit in de Helmerhoek wordt uitgevoerd

 

Er zijn in 2016 en 2017 voor Enschede een aantal veranderingen in het (onderhoud) grasmaaien ten opzichte van vorig jaar. Een deel van het gras wordt vaker gemaaid en er worden proeven gehouden met andere vormen van grasmaaien. De grotere grasvakken buiten de wijken blijven onveranderd en maaien we twee keer per jaar.

 

Wat er verandert in uw wijk,

De belangrijkste verandering is dat we vanaf 2017 de kleine grasvakken in de wijken weer vaker maaien. Middelgrote vakken in de wijken maaien we vanaf dit jaar gemiddeld zes keer per jaar. Ook zijn op een aantal plekken in Enschede bloemenlinten aangebracht. Dit zijn plekken die zijn ingezaaid met bloemenzaad, waardoor er een meer divers en kleurig beeld ontstaat in de stad. Ook geeft dit meer biodiversiteit: vlinders, bloemen en hommels.

 

Wat kunt u zelf doen?

Bij alle veranderingen blijft de veiligheid van de openbare ruimte voor bewoners belangrijk. Bewoners worden daarom gevraagd onveilige situaties, zoals een onoverzichtelijk geworden kruispunt, te melden bij de gemeente via de gemeentelijke website. De gemeente kan dan aanvullende maatregelen nemen om de onveilige situatie weg te nemen.

 

Voor bewoners is het ook mogelijk om door eigen ideeën of gezamenlijke inzet de kwaliteit van de openbare ruimte in hun buurt op niveau te houden of op andere wijze te verbeteren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het samen met buurtbewoners zelf onderhouden of adopteren van groen of het houden van een opschoonactie. Alle informatie hierover is te vinden op: www.jijmaaktdebuurt.nl/samenonderhouden. Of kijk voor contactinformatie op de stadsdeelpagina’s op Enschede.nl

 

Veranderingen in uw wijk op de kaart,

Vanaf nu kunt u de veranderingen in uw wijk op een digitale kaart bekijken via: www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte. Hier ziet u ook de plekken waar de proeven worden gehouden en waar de bloemenlinten zijn aangebracht.

Mochten mensen melding willen maken kan dit op https://enschede.slimmelden.nl/#/tab/home.

 

Proeven met andere manieren van maaien,

 •   Op verschillende plekken houden we daarnaast proeven met andere vormen van maaien
 •   12x maaien per jaar: dit op enkele plekken waar normaal 2x of 6x werd gemaaid
 •   Extra paden, randen en plekken uitmaaien in lang gras: in gebieden waar we 2x of 6x maaien gaan we paden, randen en plekken extra maaien. Waardoor het gras op deze plekken beter bruikbaar blijft voor activiteiten
 •   Sinusmaaien: een onregelmatige manier van maaien, waarbij steeds een (ander) deel van het gras bij elke maaibeurt blijft staan. Idee is dat dit de biodiversiteit versterkt en tegelijkertijd een kleiner te maaien oppervlak oplevert.

 

Achtergrond verandering,

Uit het “belevingsonderzoek maaibeleid 2016” bleek dat veel bewoners niet meer tevreden waren over het maaibeleid. Daarom heeft de gemeenteraad op 14 november 2016 besloten het maaibeleid aan te passen. Er is daarvoor eenmalig 208.000 euro beschikbaar gesteld. Bij de programmabegroting 2018 -2021 bepaalt de gemeenteraad of zij dit bedrag ook na 2017 structureel beschikbaar willen stellen voor de aanpassingen.

 

Wat doet Groen Verbindt aanvullend aan groenonderhoud in de wijk

 

 •   Het doel

Het doel van het project is integratie en ontmoetingen van dementerenden en bewoners in de wijk Helmerhoek te stimuleren en te bevorderen door samen activiteiten in het groen te ontplooien. Dit leidt tot wederzijds begrip, bewustzijn van bewoners en vermindering van isolatie van ouderen.

 

 •   Omschrijving project

Erve Leppink is de groene centrale ontmoetingsplek waarbij cliënten van De Posten en de JP van den Bentstichting, maar ook de bezoekers van dagbestedingsactiviteiten van o.a. zorginstellingen Mediant en Aveleijn (beiden ook gelegen in de Helmerhoek), scholen en de bewoners elkaar in de wijk en op Erve Leppink kunnen ontmoeten.

 

 •   Groene Plukroute

Het project bestaat uit de aanleg van een groene plukroute met plukstruiken, bomen en een proeftuin. De route is ongeveer een half uur en geschikt voor de rolstoel, en uit te breiden door de hele wijk. De route komt langs de Helmerhoekschool. Deze school wil ook graag aansluiting met de route en de activiteiten op Erve Leppink. Bij uitbreiding van de route sluit de route ook aan bij de andere scholen en het park.

 

 •   Groene ontmoetingsplek

De groene ontmoetingsplek met pluktuin bij Erve Leppink is ingericht met moestuinbakken. De routebordjes worden gemaakt door de sociale interne werkplaats van Mediant in de Helmerhoek.  Het onderhoud van het pad en de tuinen gebeurt door vrijwilligers van De Posten, JP van den Bent stichting en de bewoners van de Helmerhoek.

 

 •   Aansluiting en verbinding

Door het project ontstaat er een sociale verbinding tussen bewoners, bezoekers Erve Leppink, scholen en de bewoners van de wijk Helmershoek. In de toekomst kan het project worden uitgebreid naar de wijken Wesselerbrink en Stroinkslanden

 

Welke initiatieven van wijkbewoners zijn er al

 

Enschede is een van de negen Nederlandse gemeenten die een online subsidieloket hebben gewonnen voor de gemeentelijke website. In het loket kunnen Enschedese vrijwilligers en ondernemers kosteloos zoeken naar subsidie voor hun initiatieven, projecten en investeringen.

 

 •   Subsidieloket

Met de online portal krijgen inwoners en ondernemers toegang tot informatie over duizenden subsidies, fondsen en fiscale regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Zij kunnen in de database zoeken naar financiering om projecten en investeringen van bijvoorbeeld sportclub, culturele vereniging, goed doel of bedrijf mogelijk te maken.

 

 •   Jij maakt de buurt!

In Enschede kunnen initiatiefrijke inwoners al een paar jaar wijkbudget aanvragen om hun buurt mooier en/of leefbaarder te maken. Bijvoorbeeld door het samen opzetten van activiteiten of het uitvoeren van werkzaamheden. Zo is het gras in Helmerhoek nu altijd netjes door de noaberschapen, is school een makkie met de huiswerkbegeleiding in Enschede Noord en is Stadsveld gezelliger en groener met mooie buurtpleinen. Deze en andere bewonersinitiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in wijken. Om samen nog meer mogelijk te maken kan nu eenvoudig naar extra financiering gezocht worden via de online portal op www.jijmaaktdebuurt.nl.

 

 •   Ander mooi initiatief

In 2015 heeft de gemeente Enschede het maaibeleid gewijzigd. Dit betekende dat de gemeente het gras nog maar 2x keer per jaar zou gaan maaien. Door dit nieuwe maaibeleid kwam het gras erg hoog te staan dat resulteerde in een onverzorgde aanblik voor de wijk. De buurtcommissie van de straat Mariëndaal heeft daarom het initiatief genomen om bij de wijkraad Wesselerbrink budget aan te vragen voor de aanschaf van een grasmaaier en bosmaaier.

In juni 2016 is deze aanvraag goedgekeurd en is overgegaan tot de aanschaf van de benodigde gereedschappen. In eerste instantie is een kleine benzinemaaier en bosmaaier aangeschaft. Het werd echter al snel duidelijk dat dit gereedschap niet groot genoeg was voor de enorme oppervlaktes. Ook de media begon zich te roeren in de grasdiscussie, waarna de gemeente een bezoek bracht aan onze buurt.

Alle commotie is niet voor niets geweest: de gemeente gaat wel iets veranderen aan het maaibeleid. Helaas zijn de wijzigingen nog vrij beperkt en houden we nog steeds veel hoger gras dan normaal. De gemeente heeft ons ondertussen wel voorzien van groter gereedschap. Wij hebben als buurt op dit moment de beschikking over een comfortabele zitmaaier met een maaibreedte van ruim een meter.

Related Posts