Verslag Wijkplatform Helmerhoek 23 januari 2018

Aanwezig; Arife Nisli Alkan (SVEN), Daniel Vossebeld (wijkregiseur), Ronnie Stein, Sonja Stein, Heidi Niehenker, Angenieta Snoek, Niels te Vaarwerk, Miny Schutzeigel, Chris Neervoort, Berty Oude Egberink, Ine van der Wal, Richard Kristens, Niels Scholten (wijkagent) Paul Snellink, Marjan Veldhausz, Gerard Kirchjunger.

Afgemeld: Monique Bouman (Sterrenborgh) en Andre Hardiek (wijkbeheerder).

 

Opening
Marjan Veldhausz opent om precies 19.30 uur de bijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 

2 Verslag bijeenkomst 28 november
Hierover zijn geen op- of aanmerkingen

 

3 Mededelingen
De vergadering in maart is de jaarvergadering, waarin verantwoording zal worden afgelegd over 2017. Berty Oude Egberink en Paul Snellink vormen samen de kascommissie en zullen met Gerard Kirchjunger een afspraak maken voor de controle van de boeken.

Het emailadres van het Wijkplatform is tot begin volgende week niet bereikbaar i.v.m. de introductie van de vernieuwde website. (inmiddels werkt het emailadres wel weer)

 

4 Op de zeepkist

Ine van de Wal: Bewoners van de Reygershoftehoek/Oude Dijk hebben contact gezocht met de gemeente over een nog steeds braakliggend kavel waar veel zwerfvuil ligt. Ze willen met de gemeente bespreken of het mogelijk is dit kavel uit de verkoop te halen en het (tijdelijk) aan de bewoners beschikbaar te stellen om het er fraaier uit te laten zien.
Er zijn in de buurt handtekeningen verzameld en ze hopen dat de gemeente ingaat op hun voorstellen.

Heidi Niehenker: Vraagt zich af of het in de Helmerhoek ook mogelijk is om een gratis EHBO cursus aan te bieden.
Geopperd wordt eerst te kijken of de eigen zorgverzekeraar iets dergelijks in het pakket heeft. Voor alleen een cursus hartreanimatie/AED is het benaderen van de Hartstichting een optie. Mogelijk kan hiervoor een aanvraag worden gedaan uit het wijkbudget.Dit komt een volgende keer terug op de agenda.

Arife Nisli Alkan: Zij stelt zich voor als de nieuwe welzijnsmedewerkster van SVEN, de organisatie die vanaf 1 januari verantwoordelijk is voor het wijkwerk in Enschede Zuid. Zij is momenteel bezig contacten te leggen met de actieve bewoners in de wijk en zal ook de ontwikkelingen rondom de Kjoep op zich nemen.

 

5 Lopende zaken
a) Ontwikkeling Wijkcentrum
Per 1 januari is de Stichting Bewonersinitiatief de Helmer opgericht. Het bestuur bestaat voorlopig uit 3 personen.
De gemeente ondersteunt nog 2 jaar financieel, daarna moet De Helmer op eigen benen kunnen staan. Er is een (kleine) vrijwilligersploeg onder leiding van Danielle Hauptmeijer die het beheer en de bar verzorgen.
Gevraag wordt hoe het staat met een Huiskamer van de Buurt in het Wijkcentrum. Dit is al wel in voorbereiding, maar er moet eerst een goed plan zijn alvorens te beginnen.
De gemeente heeft SVEN (de nieuwe welzijnsorganisatie in de wijk) de opdracht gegeven een Wijkwijzer te ontwikkelen (een soort Informatiepunt) dat mogelijk ook een plaats krijgt in De Helmer.

b) Kjoep
Vandaag zijn alle belanghebbenden geïnformeerd over de datum van de plaatsing. Dat wordt maandag 29 januari om 15.00 uur. Om 16.00 uur is dan de opening.
Er zijn afspraken gemaakt tussen bewoners, jongeren en de instanties die betrokken zijn. Er is ook een app-groep aangemaakt.
De jongeren gaan volgende week zelf afvalbakken plaatsen.

Rondom de “oude” Kjoep is nu een groepje jongeren samen met Jeroen Geerink (Alifa) bezig een ander locatie te vinden. Een deel van de bewoners rondom de oude locatie zou de Kjoep graag op die locatie terug willen, maar er is bij anderen te veel weerstand.

c) De steiger
Hoewel nog niet bekend is wanneer het werk precies zal worden uitgevoerd is al wel bekend dat dit uiterlijk dit voorjaar zal zijn. De steiger krijgt een andere vorm dan voorheen en zal meer op de walkant komen te staan. Er is overleg geweest met de Sterrenborgh, die er voor het lesprogramma gebruik van gaat maken.

d) Zwerfvuil in de wijk
We willen onderzoeken of we in de loop van het voorjaar actie kunnen ondernemen, b.v. in de vorm van een opschoondag. Dit lukt echter alleen als er meerdere buurtbewoners mee willen werken. We zouden kunnen aansluiten bij de landelijke opschoondag op 24 maart. Een optie is ook om een volgende keer een van de afvalcoaches in Enschede uit te nodigen.
Gevraagd wordt of de beek wel eens schoon wordt gemaakt. Dit is wel het geval, maar er ligt steeds weer nieuwe rommel.
Er zijn verschillende manieren om zwerfvuil en vernielingen in de openbare ruimte te melden:
Via de app buitenbeter (op je telefoon)
Via telefoonnummer 0534817600
Via leefomgeving@enschede.nl

We willen hier via Facebook en onze (vernieuwde) website ook aandacht aanbesteden.

e) Verkeer bij de scholen
Op dit moment wordt er binnen de gemeente gekeken naar de toekomst van de basisscholen op basis van een prognose over het aantal kinderen in de wijk.
Dit zou de basis moeten vormen voor de aanpak van de problemen.
Mogelijk kunnen er wel tijdelijke maatregelen worden genomen, waarbij alle opties nog open zijn. Voor de bewoners van de Ravenhorsthoek duurt het allemaal al veel te lang. Zij zijn het langzamerhand zat. Het probleem ligt eigen gewoon bij de houding van een aantal ouder die zich asociaal gedragen door het parkeren midden op straat, of voor of op de opritten van de bewoners. Ook wordt erdoor enkele ouders veel te hard gereden. Als iedereen zich gewoon aan de regels hield en niet perse voor de deur van de school zou willen parkeren was er weinig aan de hand.

 

6 Nieuws van de activiteitencommissie.
Na de succesvolle sinterklaasintocht en de kerstmiddag is men nu bezig met de organisatie van carnaval op 10 februari. (optocht en kinderdisco) Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de start van een Huiskameractiviteit.
Gevraagd wordt ook nog naar het bestaan van de fotoclub. Deze is geen activiteit van de commissie. Maar een initiatief van enkele wijkbewoners. Ze hebben een goed bezocht Facebookpagina en komen 1 keer per maand bij elkaar in het Wijkcentrum.

 

7 Kerstactie
Tijdens de kerstmarkt heeft het Wijkplatform ook weer met een kerstboom in het winkelcentrum gestaan. Daarbij is gevraagd naar wensen en ideeën voor de wijk en naar namen van wijkbewoners die zich bijzonder inzetten voor hun wijk.
Met alle indieners van ideeën zal de komende tijd contact worden gezocht om te bekijken of deze realiseerbaar zijn.
Bij de vraag naar actieve wijkbewoners was er 1 die er echt uitsprong. De wijkbewoonster werd bijna net zo vaak genoemd als allen anderen samen.
Voor haar is er vanavond een leuke attentie. Het zal geen verrassing zijn dat het hierbij gaat om Danielle Hauptmeijer, coördinator van de vrijwilligers in het Wijkcentrum en trekster van de activiteitencommissie. (NB na de vergadring werd bekend dat Danielle ook is voorgedragen voro de Jan Schaferprijs die jaarlijks door de lokale PvdA wordt uitgereikt aaneen vrijwilliger(of vrijwilligersgroep).

 

8 Groenonderhoud
Helaas is Andre Hardiek vanavond verhinderd, waardoor er niet direct antwoorden zijn op de vragen.
We willen graag met hem in gesprek over het onderhoud in de Helmerhoek. Het lijkt er namelijk op dat steeds grotere delen aan het verloederen zijn. Ook met een aantal actiepunten uit de schouw van 2 jaar geleden is nog weinig gedaan.

 

9 Themabijeenkomsten
Er ligt een voorstoel om bij 2 bijeenkomsten in 2018 een specifiek thema aan de orde te stellen in plaats van een reguliere bijeenkomst.
Dit zal in februari voor het eerst gaan gebeuren, en het thema is dan het groen in de wijk. We pakken dan meteen de vragen die er zijn (punt 8) op.
Ook Groen Verbindt zal daarbij worden betrokken en zo mogelijk ook de afvalcoach.

Voor andere thema’s zal een oproep worden gedaan via Facebooken de Om de Hoek gekeken.

 

10 Rondvraag
Paul Snellink merkt op dat er vanuit het wijkbudget veel geld gaat naar het beschilderen van elektriciteitskastjes. Dit komt door meerdere initiatieven van bewoners, hoewel het totaal nog wel meevalt op het totale budget van ruim € 38.500,-

Chris Neervoort geeft aan dat de ouderensoos onaangenaam verrast was door de prijsverhogingen in het Wijkcentrum. Achteraf kan worden vastgesteld dat de communicatie hierover misschien beter had gekund, maar deze klachten moeten in eerste instantie worden neergelegd bij het bestuur van het Wijkcentrum.
Ook geeft hij aan dat de Ouderensoos op zoek is naar nieuwe activiteiten om meer leden te trekken. Gerard Kirchjunger gaat hierover met hem in gesprek

Heidi Niehenker vraag zich af of de vergaderingen van het bestuur van het Wijkcentrum openbaarzijn. Waarschijnlijk is dit niet het geval, maar we nodigen het bestuur een van de volgende vergaderingen uit om kennis te komen maken.

Related Posts