Verslag Wijkplatform Helmerhoek 28 november 2017

1. Opening

De voorzitster opent de vergaderingen en deelt mee dat de (waarnemend) secretaris iets later zal komen.
De bedoeling was vanavond te beginnen met een filmpje dat door de wijkbewoners Jenne v.d. Velde en Paul Snellink is gemaakt en weergeeft hoe verschillende bewoners over onze wijk denken.

Helaas lukt het om technische redenen niet dit filmpje te laten zien.

2. Verslag 26 september

Het veslag wordt zonder op- aanmerkingen goedgekeurd.

3. Bestuurssamenstelling

Richard Kristens heeft onlangs aangegeven niet langer secretaris van het Wijkplatform te willen zijn. Voordat we extern op zoek gaan naar een nieuwe secretaris willen we eerst kijken of er onder de huidige leden van het Wijkplatform iemand is die deze functie wil vervullen. Dit is niet het geval, dus we gaan vanaf nu op zoek naar een opvolger voor Richard.
Tijdens de kerstborrel op 19 december nemen we afscheid van Richard.

4. De Zeepkist

Aansluitend op de vorige vergadering komt de heer Askes nogmaals met de klacht dat het bos nabij de Bekspringhoek aan het vervuilen is. Een eenmalige actie zoals een opschoon dag heeft geen blijvend effect, en hij wil een structurelere aanpak.
Samen met Andre Hardiek van Stadsdeelbeheer gaat hij (en ook het Wijkplatform) met een statafel de buurt in om met de bewoners in gesprek te gaan om te bekijken of we gezamenlijk een oplossing kunnen bedenken.

Bewustwording van de vervuilers is een belangrijke stap om het bos schoon te houden.

5. Zwerfvuil en opschonen

Dit onderwerp is bij punt 4 besproken, en afgesproken wordt eerst te bekijken wat er op de genoemde locatie uit komt voordat we verder in de wijk gaankijken.

6. Wijkbudgetten

Het wijkbudget voor 2017 is grotendeels op.
Er ontstaat enige discussie over de subsidie die de Wijkkrant Om de Hoek gekeken vanuit het wijkbudget ontvangt, maar dat is niet aan dit overleg.
De verdeling van het wijkbudget is neergelegd bij een aparte commissie, waarin wel iemand uit het Wijkplatform zitting heeft.
Een volledig uitgavenoverzicht wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd.

7. Lopende zaken

Wijkcentrum:

Vanaf april is een tijdelijk bestuur aan de slag gegaan om het Wijkcentrum voor de wijk te kunnen behouden.
In de afgelopen periode zijn verschillende vrijwilligers aan de slag gegaan en is het programma-aanbod flinkuitgebreid.

Vanaf 1 januari gaat een nieuw bestuur als stichtingsbestuur verder, en krijgt 2 jaar financiële ondersteuning van de gemeente om het wijkcentrum voor de toekomst te kunnen behouden. Het beheer komt helemaal in handen van deze stichting.
Belangrijk is wel dat de uitstraling van de ruimte wordt opgepakt. Zo moeten er andere tafels en stoelen komen en het geheel moet iets meer kleur krijgen.

Een mogelijk nieuw initiatief zal de terugkeer van de Huiskamer in het wijkcentrum zijn. Hiervoor hebben zich inmiddels enkele vrijwilligers gemeld.

Kjoep:

Komende donderdag is er nog een laatste gesprek met de scholen over de plaatsing/locatie van de Kjoep. Als iedereen akkoord gaat kan plaatsing op korte termijn gerealiseerd worden. Gekozen is daarbij voor de oorspronkelijke locatie, met daarbij wel goede (schriftelijk vastgelegde) afspraken over wat er gaat gebeuren bij overlast. Ook de bewoners van de Smuddeboshoek zijn met dit voorstel akkoord gegaan.

Na donderdag gaat er een mail naar alle betrokkenen.

Gevraagd wordt naar de stand van zaken met de eerder geplaatste en weer weggehaalde Kjoep aan de Disselhoek.
Een groep jongeren is nu zelf bezig om te onderzoeken of er wel weer een Kjoep moet komen. De locatie Disselhoek lijkt op basis van de reacties uit met name de Gaffelhoek niet meer bespreekbaar.

Het is wel zo dat we als wijkbewoners ook iets moeten kunnen hebben van de jeugd. Acceptatie is een groot goed.

Steiger:
Het is nagenoeg zeker dat er op redelijk korte termijn weer een steiger komt in de vijver.
Her grote verschil met de oude steiger is dat de nieuwe niet meer op palen in het water komt, maar meer een walkant steiger wordt. We worden zo gauw er meer bekend is geïnformeerd over de definitieve besluitvorming en plaatsing.

Activiteitencommissie:
De laatst georganiseerde activiteiten (Halloween en Sinterklaas) zijn veel massaler bezocht dan verwacht.
Daarbij veel positieve reacties, maar ook enkele leerpunten voor volgend jaar.

De eerstvolgende activiteit is het maken van ballen voor in de kersboom die bij de kerstmarkt op Erve Leppink (15 december) zal staan.
Er zal tijdens die kerstmarkt ook een paardentram rijden met 3 opstaphaltes in de wijk. Deze zullen duidelijk gemarkeerd worden.

De activiteitencommissie is ook betrokken bij de 2 kindermiddagen en beraad zich daarnaast over nieuwe activiteiten zoals het oppakken van de Kledingbeurs en de kinderdisco.

Meet & Greet:
Deze is helaas niet doorgegaan, omdat zich maar 5 bewoners hadden aangemeld. Helaas is het bij het annuleren van de bijeenkomst iets niet helemaal goed gegaan, en er hebben enkele mensen voor een dichte deur gestaan.
Op 19 december is er een kerstborrel voor alle actieve wijkbewoners.

Filmpjes over de Helmerhoek.

Zoals bij de opening al aangegeven maken Jenne v.d. Velde en Paul Snellink filmpjes over diverse onderwerpen in de wijk.
Dit kunnen activiteiten zijn (zoals Sinterklaas en Halloween), maar ook thema’s die in de wijk spelen kunnen worden belicht.

De filmpjes worden geplaatst op hun Facebookpagina Helmerhoeknieuws, en zijn altijd terug te vinden op You Tube.
Soms worden ze ook uitgezonden op TV Enschede (in het programma Jij in de Wijk)
Hoewel ze zelf heel actief zijn in het opsporen van items, horen zij ook graag van u/ons wat er aan de hand is in de Helmerhoek.

Is er iets in uw straat/buurt wat u graag gefilmd wilt hebben of speelt er iets wat onder de aandacht van andere bewoners zou moeten komen, neem dan contact op met Paul Snellink: paul_snellink@hotmail.com.

8. Actie tijdens de kerstmarkt in het Winkelcentrum (17 december)

Net als vorig jaar staan we ook nu weer met onze kerstboom in het winkelcentrum en vragen we aan bewoners wie zich in 2017 heeft ingezet voor de wijk.
Uit de genomineerde bewoners kiezen we er dan één die we in januari in het zonnetje gaan zetten. Daarnaast vragen we dit jaar aan de bezoekers om een wens voor de wijk op te schijven. Mogelijk kunnen we hier dan nog iets meer doen in 2018.

Bertie, Heidi, Sonja. Marjan, Paul en Gerard staan bij toerbeurt bij de boom om bezoekers aan te spreken en ze een kaart in te laten vullen.

9. Vergaderen in 2018

Omdat geen van de aanwezigen hiertegen bezwaar heeft, blijven we ook in 2018 op de 4e dinsdag van de maand vergaderen. De lijst met vergaderdata komt als bijlage bij de notulen.

10. Rondvraag

Gevraagd wordt wat er vorige week dinsdagavond in het Wijkcentrum te doen was?
Dit was een open informatieavond voor wijkbewoners die mogelijk actief willen worden in het Wijkcentrum. Hoewel het de bedoeling was dat de hele wijk via flyers uitgenodigd zou worden is dit helaas niet helemaal gelukt.

Dit is de laatste vergadering waar Eurus bij aanwezig is. Ze komen nog wel afscheid nemen op 19 december.

Per januari zal Radar de welzijnsondersteuning in Enschede Zuid gaan oppakken.

Related Posts